55 procent av alla dödsolyckor i Sverige orsakas av fall och endast 10 procent av ren vägtrafik. Samhällets årliga kostnader till följd av inträffade fallolyckor respektive vägtrafikolyckor är i stort sett lika stora, 25 respektive 24 miljarder kronor. Men medan samhället satsar cirka 44 miljarder kronor om året på att förebygga vägtrafikolyckor satsas bara 3,4 miljarder på att förebygga fallolyckor.

 

I Sverige inträffar varje år totalt cirka 27 000 fallolyckor bland fotgängare under transport bara i trafik-miljö. I och med att allt fler individer, även äldre människor, ställer bilen för att istället gå eller cykla ökar denna siffra.

 

Med trafikmiljö avses trottoar, gågata, gångbana, gångbro, gångtunnel, trappa på gångbana, cykelbana, motorväg, allmän väg, privat eller enskild väg, bussterminal, hållplats, vänthall, järnvägsområde, kaj, spårområde, parkeringsplats, parkeringshus, bensinstation, flygplats.


Av fotgängare inblandade i fall-olyckor blir ca. 5000 inlagda för slutenvård och 50-75 st dör. 

 

Den absolut vanligaste orsaken till fall-olyckor är halka på grund av snö och is under vintermånaderna: 74% av alla fall-olyckor orsakas av vinter-väglag. (Data från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 

 

Om man räknar in "lindriga" halkskador i eller utanför fastigheter, såsom trappor, ramper, entréer, mm. blir olyckstalen avsevärt högre. Många mindre halk-skador rapporteras heller inte in på grund av att individerna inte söker vård på sjukhus.

 

Ytterligare många fler människor som är äldre och/eller funktionshindrade väljer att inte vistas utomhus överhuvudtaget på grund av halk-faran. 

 

Download
Artikel från SPF veteranen
Enligt en färsk rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är kostnaderna för fotgängare som skadar sig på snöiga och isiga trottoarer mer än fyra gånger högre än kostnaderna för snöröjningen.
veteranen.se Gör det dyrt att låta äldre
Adobe Acrobat Document 232.9 KB