BPAB VILL OPTIMERA FÖRNYELSEBAR ENERGI 


Ett av BPAB’s nuvarande forsknings- och utvecklingsprojekt syftar till att öka produktiviteten inom vindkraftsindustrin.Beroende på att vindkrafts-industrin allt oftare förlägger vindkrafts-parker längre norrut, på högre höjder, till glesbefolkade områden men även att vindkraftsparker förläggs till havs (offshore) kommer också turbinerna att drabbas av större problem med isbildning på turbinblad och naceller. Vintertid kan en turbin i värsta fall stå still upp till 25% av tiden på grund av isbildning, vilket innebär mycket stora kostnader i form av produktionsbortfall. Det är främst isbildning på turbinbladens yttre kanter som gör att man tvingas stänga ned den aktuella turbinen.

Förutom produktionsbortfall finns även olycks-risker med isbildning: när service-personal vintertid vistas i närheten av turbiner är faran med så kallade is-kast överhängande. Is som lossnar och ramlar ned från själva nacellen eller lejdare kan också vara mycket farligt.


BPAB’s projekt syftar till att ta fram en avisnings-teknik som ökar produktiviteten och höjer säkerheten inom vindkraftsindustrin.

En existerande teknik för av-isning inom vindkrafts-segmentet bygger på ”de-icing” med hjälp av varierande metoder, dvs att man först ”tillåter” uppkomst av is-aggregation. När förekomst av is väl är konstaterad stängs den eller de aktuella enheterna ned och en av-isningsprocedur inleds som tar några timmar. Problemet med den tekniken är dels att det förekommer produktionsbortfall under tiden som is konstateras och av-isningen pågår. Dels är de ofta tämligen enrgikrävande i sig. Dels innebär själva förekomsten av is på enheten en risk för skador på materiel och personal i närheten.

 

BPAB’s teknik bygger istället på ”anti-icing” med hjälp av högeffektiv värme-konduktivitet medelst fiber-komposit på turbinbladen vilket innebär att isen aldrig tillåts uppstå. Turbinen kan alltså producera energi även under avisnings-cykeln och under alla förhållanden och det blir ingen ”down-time” i vindkrafts-parken.

 

Vi är övertygade om att användandet av sensor-styrd konduktiv fiberkomposit är den bästa metoden för av-isning inom vindkraftsindustrin. Forskningen sker inom ramen för Swedish Wind Power Technology Centre (SWPTC) i samarbete med bl.a. Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och Luleå Tekniska Universitet (LTU).